Napoleon I

(1769 – 1821)

Napoleon I on His Imperial Throne
Ingres, 1806. Oil on canvas.