Lev Nikolaevich Tolstoy


Nikolai Ge, 1831-1894 : Lev Tolstoy